Algemene voorwaarden QuizTool

Artikel 1 – Definities

1.1 QuizTool: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “QuizTool” de Eenmanszaak QuizTool
1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie QuizTool een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Diensten: De door QuizTool te verlenen diensten zoals beschreven op www.QuizTool.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het QuizTool systeem.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen QuizTool en Licentienemer op grond waarvan QuizTool aan Licentienemer Diensten verleent.
1.5 Systeem: Door QuizTool beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van het systeem, schrijfruimte en het systeem waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent


Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van QuizTool en op alle met QuizTool gesloten overeenkomsten.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
2.4 QuizTool is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat QuizTool tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van QuizTool zijn vrijblijvend en kunnen binnen 10 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen QuizTool en Licentienemer komt tot stand door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij het aanmaken van een account.
3.3 QuizTool heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.


Artikel 4 – Licentie
4.1 QuizTool verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.
4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.


Artikel 5 – Duur gebruikersrecht
5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand. (mits de proefperiode niet wordt verlengt De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.
5.2 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, de initiële overeenkomst is hierbij leidend.
5.3 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van QuizTool verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.
5.4 QuizTool en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel QuizTool haar activiteiten staakt of liquideert.
5.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.


Artikel 6 – Rechten en plichten QuizTool
6.1 QuizTool spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn
6.2 QuizTool is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.
6.3 QuizTool behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. QuizTool zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
6.4 QuizTool kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten.
6.5 QuizTool spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.


Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer
7.1 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
7.2 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van QuizTool door te geven.
7.3 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door QuizTool mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten: (a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; (b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden; (c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; (d) niet opzettelijk virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden; (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is ('hacken'); (f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde; (g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht; (h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden; (i) alle aanwijzingen van QuizTool die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.
7.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt QuizTool zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat QuizTool tot enige schadevergoeding is gehouden.
7.5 Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met QuizTool.
7.6 Bij overstap van een ander platform is de Licentienemer verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe (QuizTool) URL’s, opdat de SEO waarde van de oude URL’s bewaard blijft.
7.7 Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.


Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen
8.1 Door QuizTool opgegeven of met QuizTool overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
8.2 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
8.3 Indien QuizTool een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij QuizTool geldende regeling.


Artikel 9 – Betaling
9.1 De licentievergoeding wordt door licentie nemer zelf voldaan d.m.v een opwaardering


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame
10.1 QuizTool staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door QuizTool geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van QuizTool
10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van QuizTool, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.
10.3 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
10.4 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.
10.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 QuizTool is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
11.2 Licentienemer zal QuizTool en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.
11.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. QuizTool is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden


Artikel 12 – Overmacht
12.1 QuizTool is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van QuizTool b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur d) werkstakingen e) brand f) ongeval of ziekte van personeel g) Denial of Services (DoS) aanvallen h) door QuizTool onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van QuizTool afhankelijk is
12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat QuizTool tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
12.3 Indien QuizTool door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. QuizTool niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart QuizTool tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van QuizTool.


Artikel 13 – Privacy
13.1 QuizTool respecteert de privacy van Licentienemer. QuizTool zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.


Artikel 14 – Toepasselijk recht
14.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
14.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QuizTool aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. QuizTool is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
14.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.